Diskussionspass

DISKUSSIONSSPASS

DISKUSSION 1

Diskussion 1. Praktiska erfarenheter och diskussion om Zero Based Budgeting

Zero Based Budgeting är en nygammal metod som allt fler företag visar intresse för. ZBB innebär i korthet att samtliga omkostnader måste finna sitt berättigande i varje ny budget. Varje post analyseras därefter utifrån framtida behov och kostnader.

Vad skulle ZBB innebära för ditt företag? Hur ser det praktiska arbetet med ZBB ut? Vilka är för- och nackdelarna jämfört med att t.ex. arbeta med rullande prognoser? Eller kan rullande prognoser och ZBB fungera som komplement till varandra? I detta samtal får du ta del av och diskutera praktiska erfarenheter vid implementering och arbete med ZBB.

DISKUSSION 2

Diskussion 2. Finance 2.0 - The Insight Engine

This roundtable highlights how the digital transformation impacts finance, and how finance can adopt new technologies to be aligned with business changes: Cloud, End2End Integrated, Predictive, Analytics, Artificial Intelligence, Robotics and the impact it has on finance as a function and its professionals. Welcome to join us! Diskussionen hålls på engelska

DISKUSSION 3

Diskussion 3. Nya styrmodeller - nya analysverktyg

Just nu uppger många företag att man är i färd med att utforma nya styrmodeller. Många uppger även att de är intresserade av systemstöd för att understödja styrningen. Många bolagsfusioner sker idag, vilket medför att en rik flora av system och processer behöver harmoniseras och integreras för att utmynna i gemensamma system och processer, en av dessa är budgetprocessen och analysverktyg. Dessa ska ge samtliga medarbetare en sanning att styra på. En av framgångsfaktorerna för att lyckas kan vara att Finance och inte IT sitter i förarsätet.

I detta bordssamtal delar vi erfarenheter och diskuterar olika vägar i framtagandet av enhetliga processer för budget och analys. Vi talar om vilka förutsättningar som krävs och vilka de mest förekommande fallgroparna är – och hur de kanske kan undvikas.

DISKUSSION 4

Diskussion 4. Controllerns roll i förändringsprocesser

Konferensen handlar om att finna alternativa sätt att styra, att arbeta på nya sätt och att implementera nya system. Samtidigt säger många Controllers att just detta upplevs som något av det svåraste i arbetsbeskrivningen – att åstadkomma en förändring. Att förmå sina medarbetare att göra något idag som de inte gjorde igår. Att förändra beteenden. I denna diskussion talar vi om praktiska erfarenheter och hur grundprinciperna för lyckat förändringsarbete ser ut.

Moderator meddelas inom kort.

DISKUSSION 5

Diskussion 5. Beyond Budgeting på riktigt

Detta rundabordssamtal handlar om Beyond Budgeting i praktiken. Roche har valt att helt ta bort budgeten som ett styrverktyg för kostnader och använder istället andra analysverktyg för att säkerställa att företaget investerar rätt. Utifrån konkreta exempel kommer en diskussion föras kring hur processerna för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och resursfördelning har utformats. Och kanske framförallt: varför man har valt att göra det. Välkommen!

DISKUSSION 6

Diskussion 6. Hållbarhetsarbete för Controllers

Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne och som i en allt större grad driver och påverkar aktieägarvärde. Epiroc (och Atlas Copco) var ett av de första bolag som inkluderade hållbarhetsfrågorna i sin grupprapportering. För att skapa effektivitet i arbetet valde man att integrera hållbarhetsrapporteringen i samma arbetsflöde som den finansiella rapporteringen. I detta samtal tar vi upp frågor kring hur man sätter rätt mål och följer upp på de parametrar som verkligen mäter det som skapar mervärde för organisationen.

DISKUSSION 7

Diskussion 7. Budgetering och prognos – Från statisk till strategisk budget

Att leverera finansiella prognoser i tid och med kvalitet har direkt påverkan på möjligheten att förbli konkurrenskraftig. Vad kan vi göra för att bli bättre på detta? I denna diskussion delar vi erfarenheter om nya och moderna sätt att arbeta med budget och prognos. Vi talar om hur man kan transformera finansteamet från att skapa en statisk budget till en strategisk budget. Och om hur den nya generationens verktyg, genom att kombinera många av Excels fördelar med fördelar som enkelhet, spårbarhet och säkerhet, kan utgöra en del av lösningen.

DISKUSSION 8

Diskussion 8. RPA och AI - Så automatiserar vi delar av ekonomifunktionen

Robotics, eller RPA – Robotic Process 
Automation, och hur det tar plats som en
 del av företagets strategi står högt på många
företags agenda just nu. Vid detta bord får du dels ta del av hur olika företag gör just nu och vilka visioner man har för RPA avseende ekonomi- och finansfunktionen. Du får också möjlighet att ställa dina frågor och höra vilka tankar, idéer och erfarenheter övriga företag kring bordet har.

Moderator meddelas inom kort.

DISKUSSION 9

Diskussion 9. Från “siffertrillande” till riktigt controllerarbete!

I detta rundabordssamtal diskuterar Simone Mantovani, Business Controller på Hoist Finance, värdet av förbättrade budget- och prognos processer. Vi får höra hur han ser på fördelar och utmaningar med att lämna siffertrillande i Excel till att jobba in en standardiserad controlling-modell baserad på organisation, processer och system med stort fokus på automatisering och ”riktigt” controllerarbete.

DISKUSSION 10

Diskussion 10. Vilka frågor behöver man ställa sig för att kunna förbättra sin planeringsprocess?

För en bra budget/prognos krävs en genomarbetad planeringsprocess. Vi går igenom några av de viktigaste frågor man behöver ha klara svar på, för att kunna utforma eller förbättra sin process. Vi delar med oss av några tumregler och ser om de rimmar med era erfarenheter. Målsättningen är att ni ska lämna samtalet med en tydlig idé om vilka nästa steg ni kan ta i er organisation. Välkomna till ett konstruktivt rundabordssamtal!

DISKUSSION 11

Diskussion 11. Hur planerar man sin verksamhet i en värld som ständigt förändras?

Brexit, handelsavtal mellan Kina och USA och andra stora förändringar.
Att hela tiden ha planer som speglar nuläget ställer höga krav på ekonomifunktionen. Vad är rimliga ledtider för en större omplanering? Hur kan man som Controller svara upp mot dessa krav och har man rätt processer och verktyg?